Tilrettelagt opplæring

Mailand videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper.

Vi har følgende utdanningsprogram ved avdelingen for tilrettelagt opplæring (TO):

  1. Service og samferdsel
  2. Helse- og oppvekstfag
  3. Studiespesialisering                                        

Organisering av avdelingen

Skoleåret 2020-2021 består avdelingen av to team. Personalet har variert kompetanse og erfaring. Avdelingen samarbeider tett med foreldre, fysioterapeuter/ergoterapeuter i hjemkommunen, avlastningsboliger, habiliteringstjenesten, PPT, ulike kompetansesenter og andre samarbeidspartnere.

Skoletidene for elever på yrkesfag er 08.30-14.15 og 08.30-13.30 for elever som går på studiespesialisering.

Skolen og avdelingen

Skolen generelt og avdelingen spesielt er godt tilrettelagt for rullestolbrukere og elever med andre funksjonshemninger. Avdelingen har blant annet eget kjøkken, aktivitetsrom, 2 sanserom, musikkrom og undervisningsrom med SmartBoard. Skolen har kantine, bibliotek og  tilgang til idrettshall. Avdelingen har i tillegg tilgang til svømmebasseng et par ganger i måneden og tilbud om musikkterapi tre dager i uken.

Skolen ligger sentralt i Lørenskog. Det er mange muligheter i området rundt skolen. Tilrettelagt avdelingen har direkte tilgang til Rådhusparken og Langvannet. Lørenskog hus med blant annet bibliotek og kinosal ligger i gangavstand. Metrosenteret med diverse butikker er også lett tilgjengelig og brukes for eksempel til handletrening.

Formålet med opplæringen

I likhet med all opplæring på Mailand vgs. er målet at elevene skal nå lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Formålet med opplæringen er å gi elevene et best mulig utgangspunkt til å møte voksenlivet. Dette gjelder både fysisk, kognitivt og sosialt uavhengig av om målet for opplæringen er deltakelse i et dag- eller aktivitetstilbud i kommunal regi eller deltakelse i arbeidslivet.

Tilrettelegging av undervisning og individuell opplæringsplan

Alle elevene ved tilrettelagt avdeling har individuelle opplæringsplaner (IOP). Elevenes behov beskrevet i sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og enkeltvedtak om rett til spesialundervisning er styrende for innholdet i opplæringen. Foresatte og elever tas tidlig med i arbeidet med å utarbeide en plan for opplæringen.

Aktiviteter og fag

På avdelingen for tilrettelagt opplæring legger vi vekt på læring gjennom opplevelser, sansestimulering, selvstendighetstrening, trening av sosiale ferdigheter samt trening av praktiske ferdigheter og teoretisk opplæring innenfor ulike fagområder med særlig fokus på grunnleggende ferdigheter.

Hvilke fag og aktiviteter en elev er med på styres av den enkeltes IOP og hvilke opplæringsmål det til enhver tid jobbes med. Det utarbeides en individuell timeplan som inneholder både individuell tid og gruppetimer. Vi jobber for at elevene skal få utvikle seg i sitt eget tempo samtidig som de opplever læringsfellskap med andre.

Åpen ettermiddag og skolebesøk

Vi arrangerer en åpen ettermiddag i månedsskiftet oktober/november. Skoleåret 2020/2021 er denne xxx kl. xxx. Programmet består av informasjon fra avdelingsleder, en omvisning på avdelingen og presentasjon av viktige fagområder. Elever, foresatte, kontaktlærere og andre det kan være aktuelt for er hjertelig velkomne. I etterkant er det mulig å avtale individuelle skolebesøk hvis det skulle være behov for det. Påmelding til åpen ettermiddag eller spørsmål rettes til avdelingsleder Tanja Thorstad på telefon 67 91 14 64 eller mail til tanja.thorstad@mailand.vgs.no Påmeldingsfristen er xxx.

Til toppen